خدمات خرید ملک در یونان

یکی دیگر از انواع اقامت های قانونی در اروپا بالاخص کشور یونان که مطمِئن ترین و سهل ترین نوع اقامت میباشد که منتج به صدور پاسپورت یونان که چهارمین پاسپورت معتبر دنیا است اقامت گلد یا سرمایه گذاری یا خرید ملک در یونان برای دریافت اقامت دائم این کشور و در نهایت اخذ تابعیت و شهروندی آن می باشد. شرایط و امتیازات ویژه ای که دولت یونان در سالهای اخیر برای این طرح در نظر گرفته، آن را به فرصتی طلایی و بی نظیر برای بسیاری از سرمایه گزاران و خانواده ها از سراسر دنیا تبدیل کرده است.